Rīcības kodekss

code

Uz klientu orientēts. Uz ģimeni orientēts. Inovatīvs. Uz panākumiem orientēts. Tās ir vērtības, uz kurām veidots LAPP Group un kas mūs kā uzņēmumu ir padarījušas stipru. Kā ģimenes uzņēmums mēs zinām, ka veiksmīgi mēs būsim tikai tad, ja ieguldīsim darbā kopējas pūles – strādājot kā komanda gan uzņēmuma iekšienē, gan sadarbībā ar saviem biznesa partneriem.

Šie panākumi ir balstīti uz mūsu vērtībām. Ja mēs katru dienu rīkojamies atbilstoši šīm vērtībām, viens pret otru un pret saviem biznesa partneriem izturamies godīgi un ar cieņu, mēs iemūžināsim LAPP Group kā vadošā kabeļu un savienojumu tehnoloģiju sistēmu risinājumu ražotāja veiksmes stāstu.

Šāda uz vērtībām balstīta pieeja ir katra darbinieka uzdevums un atbildība. Vadītājiem šajā ziņā ir īpašs pienākums rīkoties kā paraugiem. Šajā Rīcības kodeksā mēs mēģinām sīkāk aprakstīt savu vērtību nozīmi ikdienas darbā. Šeit mēs vēlētos izcelt, ka valde nepieļauj nekāda veida kukuļošanu, korupciju, diskrimināciju vai jebkādu citu mūsu pamata vērtību pārkāpšanu. Tādēļ mēs ar vislielāko bardzību vērsīsimies pret šādiem pārkāpumiem un uzsāksim attiecīgas procedūras.

 

Preambula

Pilnīga visu juridisko prasību ievērošana ir mūsu uzņēmuma galvenā prioritāte, un tā ir arī neatņemama mūsu pamata vērtību daļa. Īstenošanu un ievērošanu regulē vairākas iekšējās vadlīnijas un direktīvas.

Šajā Rīcības kodeksā ir apkopoti galvenie elementi, lai darbiniekiem atvieglotu prasību ievērošanu. Rīcības kodekss attiecas uz visiem LAPP Group darbiniekiem visā pasaulē. Tomēr LAPP sagaida, ka šo Rīcības kodeksu ievēros arī citas personas, kas strādā uzņēmuma labā (piemēram, praktikanti un konsultanti).

Šajā Rīcības kodeksā ietvertie noteikumi nosaka attiecības tieši starp attiecīgo LAPP Group uzņēmumu un tā darbiniekiem, kā arī kalpo kā misijas pamatuzdevums sadarbībai ar mūsu piegādātājiem un biznesa partneriem. Šis kodekss nerada tiesības trešajām personām.

 

1. Tiesiska rīcība

Visas LAPP Group veiktās darbības, pasākumi, līgumi un citi darījumi tiek īstenoti saskaņā ar likumu. Mēs atbalstām principu rīkoties tikai likuma ietvaros neatkarīgi no tā, vai LAPP Group tā rezultātā iegūst kādu labumu.

Visi mūsu darbinieki ir personīgi atbildīgi par likuma ievērošanu sava darba ietvaros. Aizliegts mudināt trešās personas rīkoties prettiesiski vai apzināti atbalstīt jebkādu nelikumīgu rīcību. Rīcība pretēji likumam nav uzņēmuma interesēs, un tās rezultāts var būt izvirzītas apsūdzības, zaudējumi un zaudēti pasūtījumi.

 

2. Savstarpējās attiecības un nodarbinātības principi

LAPP Group kā visā pasaulē strādājoša uzņēmumu grupa apliecina tā sociālo atbildību. Tiek piemēroti šādi principi, pamatojoties uz vērtību orientētu korporatīvo vadību un ievērojot starptautiski atzītas cilvēktiesības, Starptautiskās darba organizācijas (ILO) pamata principus un spēkā esošos tiesību aktus un dažādu valstu un vietu kultūras aspektus:

a. Rīcība attiecībā vienam pret otru

Mūsu vadības kultūru raksturo izpratne un uzticība. Mēs vienām un aizsargājam katras personas pašcieņu. Nevienā LAPP Group uzņēmumā netiks pieļauta diskriminācija, aizskaršana vai noniecināšana. Konkrēti, netiks pieļauta diskriminācija, pamatojoties uz etniskajām vai kultūras īpašībām, invaliditāti, dzimumu, reliģisko pārliecību, vecumu vai seksuālo orientāciju. Visiem mūsu darbiniekiem ir tiesības uz godīgu, pieklājīgu un cieņpilnu attieksmi. Mēs arī atzīstam katra darbinieka tiesības demokrātiski un tiesiski dibināt arodbiedrības un darbinieku pārstāvniecības struktūras.

b. Bērnu darbs un piespiedu darbs

Bērnu darbs un piespiedu darbs netiks pieļauts, un pret to tiks veikta pretestība bez izņēmumiem, tajā skaitā arī gadījumā, ja šādu darbu izmantos mūsu biznesa partneri. Ja tiešā vai netiešā saistībā ar uzņēmumu tiek konstatēts bērnu darbs vai piespiedu darbs – piemēram, kādā no piegādātājuzņēmumiem – par to nekavējoties jāinformē, lai būtu iespējams novērtēt sekas.

c. Kvalifikācija un atlīdzība

Uzņēmumā LAPP Group darbinieki vienmēr tiek atlasīti, nolīgti un paaugstināti, balstoties uz kvalifikāciju, prasmēm un personību. Uzņēmums atbalsta mērķtiecīgu un nepārtrauktu uz vajadzībām balstītu darbinieku apmācību, lai nodrošinātu augstu efektivitātes līmeni un augstas kvalitātes darbu.

Tiek atzītas visu darbinieku tiesības uz saprātīgu atlīdzību. Algas un citas piemaksas atbilst vismaz attiecīgajiem nacionālajiem un vietējiem noteikumiem vai attiecīgās valsts rūpniecības sektoru un reģionu līmenim.

 

3. Izvairīšanās no interešu konfliktiem

Vienmēr stingri jānodala biznesa un privātās intereses. Interešu konflikts var rasties, ja darbinieki veic pasākumus vai ja viņiem ir tādas personīgās intereses, kas varētu pārklāties ar viņu darbu uzņēmumā LAPP Group. Šādā gadījumā kaitējumu var novērst, nodrošinot atklātu komunikāciju un pilnīgu caurskatāmību. Ja ir kādas neskaidrības, vai attiecīgā situācija varētu radīt interešu konfliktu, tā jāpārrunā ar darbinieka tiešo vadītāju.

a. Sekundārās aktivitātes

Sekundārās aktivitātes ir atļautas tikai ar rakstisku un iepriekš sniegtu uzņēmuma atļauju. Atļauja tiks sniegta, ja nepastāv nekāds negatīvas ietekmes risks attiecībā uz darba pienākumu izpildi. Darbiniekiem tiks atļauts ieguldīt resursus un veikt sekundārās aktivitātes konkurējošo uzņēmumu, piegādātāju vai klientu labā tikai tad, ja viņi būs saņēmuši rakstisku vietējās filiāles apstiprinājumu. Lēmumi tiks pieņemti katrā gadījumā individuāli.

b. Biznesa attiecības

Ar uzņēmumiem, kuros darbinieki, viņu laulātie vai partneri, vai tuvi ģimenes locekļi ir līdzīpašnieki vai ieņem augstākā līmeņa amatus, ja darbinieki var ietekmēt biznesa attiecības un var rasties interešu konflikts, darījumus drīkst slēgt tikai tad, ja iepriekš saņemta rakstiska attiecīgās filiāles atļauja.

c. Biznesa partneru iesaistīšana privātām vajadzībām

Ja darbinieku darbs ir tieši saistīts ar atlīdzību noteikšanu vai pasūtījumu veikšanu, kā rezultātā rodas potenciāls interešu konflikts, darbinieki LAPP Group biznesa partneri iesaistīt privātām vajadzībām drīkst tikai ar iepriekš saņemtu rakstisku attiecīgās vietējās filiāles atļauju Šis noteikums nav attiecināms gadījumos, kad preces un pakalpojumi ir vispārīgi pieejami.

 

4. Informācijas apstrāde

Informācija un informācijas apstrāde ir galvenie elementi, un tie ir kritiski svarīgi katras ar biznesu saistītas darbības panākumiem. Veicot informācijas apstrādi, īpaša uzmanība jāpievērš precizitātei, attiecīgam konfidencialitātes līmenim un datu aizsardzībai.

a. Atskaites

Visiem mūsu dokumentiem, atskaitēm un pārskatiem jābūt precīziem un patiesiem. Jāievēro vispārpieņemtie grāmatvedības principi. Dokumentus, failus utt., kuros izmantota konfidenciāla uzņēmuma informācija, drīkst veidot tikai tad, ja tas tiešā veidā atbilst LAPP Group interesēm un tiek ievēroti visi datu aizsardzības standarti.

b. Konfidencialitāte

Uzņēmumam piederošā konfidenciālā informācija ir jāglabā slepenībā.

c. Datu aizsardzība un informācijas drošība

Datu aizsardzību nedrīkst nodot citām personām, un par to ir atbildīga attiecīgā vadības komanda. Mēs šajā ziņā īpaši vēršam uzmanību uz tiesiskuma, mērķa ierobežojuma, datu anulēšanas un minimizēšanas, un caurskatāmības principu ievērošanu. Mūsu mērķis ir apstrādāt datus precīzi, labticīgi, ierobežot to uzglabāšanu, vienlaikus nodrošinot datu integritāti un konfidencialitāti. Mēs uzņemamies attiecīgu atbildību par minēto, par datu subjektu tiesību, kā arī par visu pārējo attiecīgo datu aizsardzības tiesību aktu ievērošanu.

Attīstot un apstrādājot visus (IT atbalstītos) biznesa procesus, nepieciešams aizsargāt tiesības uz konfidencialitāti un privāto dzīvi un garantēt informācijas drošību. Tas notiek, pamatojoties uz atbilstoši likumā noteiktajām prasībām par datu aizsardzību, datu drošību un IT drošību.

Ja saistībā ar biznesa procesiem tiek apkopoti, apstrādāti, un/vai nodoti personas dati (par klientiem, piegādātājiem, darbiniekiem un citām iesaistītajām personām), LAPP Group ES (Eiropas Savienībā) un EEZ (Eiropas Ekonomikas zonā) ievēros Eiropas datu aizsardzības regulas.

 

5. Rīcība attiecībā pret biznesa partneriem un trešajām personām

Sadarbībā ar biznesa partneriem (klientiem, piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem utt.) un valsts amatpersonām, nepieciešams novilkt skaidru robežu starp parasto biznesa attiecību tvērumu un privātajām interesēm. Biznesa attiecības ar mūsu biznesa partneriem nosaka ētiska rīcība. LAPP ievēro godīgas konkurences noteikumus un atbalsta visas pūles, lai veicinātu brīvu tirgu un brīvu konkurenci gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā. Tādēļ LAPP nepretendēs uz tādu līgumu slēgšanu, kas iespējama, tikai pārkāpjot likumu.

a. Vienošanās, karteļi un konkurences pārkāpšana

Visiem darbiniekiem ir pienākums ievērot godīgas konkurences noteikumus atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem. Konkrēti, nav atļauts ar konkurentu iezīmēt tirgus teritorijas vai dalīt klientus, un nedrīkst būt arī nekādu vienošanos vai informācijas apmaiņu ar konkurentiem attiecībā uz cenām/cenu komponentēm, attiecībām ar piegādātājiem un piegāžu noteikumiem, ražošanas jaudu vai piedāvājumu iesniegšanas pieeju. Tas attiecas arī uz informācijas apmaiņu par tirgus stratēģijām un investīciju stratēģiju. Šis aizliegums attiecas ne tikai uz rakstisku vienošanos, bet arī uz mutisku vienošanos vai vārdos neizteiktu norunu (apzināta paralēla rīcība).

b. Biznesa partneru atlase

Vienošanās ar klientiem, piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem jāslēdz tikai un vienīgi uzņēmuma interesēs. Visiem darbiniekiem ir jāatbilst uzņēmuma iekšējiem kontroles noteikumiem (piemēram, 4 acu princips). Piegādātāji jāatlasa tikai pēc konkurences principa, balstoties uz cenas, kvalitātes, efektivitātes un piedāvāto produktu vai pakalpojumu salīdzināšanu. Turklāt mēs sagaidām arī, ka mūsu biznesa partneri ievēros šīs politikas principus.

c. Kukuļošana, korupcija un citi stimuli

LAPP nepieļauj nekādu kukuļošanas, korupcijas vai jebkādu citu nelikumīgu nepienākošos priekšrocību piešķiršanu. Par jebkādiem piegādātāju vai klientu mēģinājumiem negodīgā veidā ietekmēt LAPP darbinieku lēmumus jāziņo atbildīgajiem vadītājiem.

Attiecībā uz dāvanu vai ielūgumu apmaiņu ar biznesa partneriem jāievēro ārkārtīgi ierobežojoša pieeja. Šo dāvanu vai labumu finansiālā vērtība jāizvērtē, balstoties uz faktu, ka saņēmējam nav jāslēpj šādu dāvanu vai labumu pieņemšana, un attiecīgās dāvanas vai labumi nedrīkst saņēmējam radīt sajūtu, ka viņš/viņa ir parādā. Šaubu gadījumā jāsaņem apstiprinājums no attiecīgā tiešā darba vadītāja.

Ielūgumi no biznesa partneriem uz vispārīgi sociāla rakstura pasākumiem (piemēram, sporta vai kultūras pasākumiem) ir pieļaujami, ja tie atbilst normālai biznesa praksei, ja to vērtība nav nesamērīgi augsta un ja tie ir samērīgi ar iesaistīto cilvēku ierasto dzīves līmeni.
Ja rodas kādas šaubas par dāvanu, ziedojumu vai ielūgumu pieņemamību, jāvēršas pie darbinieka tiešā vadītāja vai Atbilstības nodaļā.

d. Ziedojumi un sponsorēšana

LAPP Group uzņēmumi veic ziedojumus naudā un natūrā tādās jomās, kā izglītība, zinātne, kultūra un sociālās problēmas. Veicot ziedojumus, LAPP Group pārliecinās, ka tie ir caurskatāmi, t.i., ka to izlietojums un saņēmēji ir skaidri izsekojami. Ziedojumi atsevišķiem cilvēkiem un maksājumi uz privātiem kontiem nav atļauti.

LAPP Group mērķis, uzņemoties sponsorēšanas aktivitātes, ir izrādīt sociālo atbildību un popularizēt uzņēmuma zīmolu un tēlu. Tādējādi sponsorēšana ir darījums, kurā iesaistīta labumu apmaiņa. Šajā sakarā vienmēr jāuzmanās, lai nodrošinātu, ka dotie un saņemtie labumi vienmēr ir savstarpēji samērīgi. Gan ziedojumu, gan sponsorēšanas aktivitātes jāapstiprina vietējai vadības komandai.

e. Uzvedība sabiedriskā vietā

Katrs LAPP Group darbinieks ir mūsu uzņēmuma pārstāvis, kura uzvedība tieši vai netieši tiek saistīta ar LAPP Group. Tādēļ darbiniekiem jāatturas no tādas uzvedības, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt mūsu tēlu no mūsu klientu, citu darbinieku perspektīvas, sabiedrības kopumā vai kas ir pretrunā ar tiesību aktiem. Tas attiecas arī konkrēti uz saziņu sociālajos tīklos un internetā.

Izpildot profesionālos pienākumus, visiem darbiniekiem pienācīgi jāizvērtē LAPP Group reputācija.

 

6. Kvalitāte, darba drošība, vides aizsardzība un ilgtspēja

“Panākumi caur kvalitāti” – tā skan viens no mūsu biznesa politikas vadošajiem principiem. Papildus tiesību aktos noteikto prasību ievērošanai mēs aktīvi rīkojamies, lai pastāvīgi paaugstinātu savu ieguldījumu vides aizsardzībā un darba drošībā.

a. Kvalitāte

Lai atbilstu augstiem kvalitātes un drošības standartiem, ko no mums sagaida mūsu klienti, mēs nemainīgi veicam nepieciešamos konsekventos, pastāvīgos un ilgtermiņa uzlabojumus. Ja, neskatoties uz mūsu centieniem, tiek iesniegtas sūdzības, mēs rīkojamies, lai tās izskatītu atbilstoši tiesību aktu noteikumiem un līgumiskajām saistībām, par prioritāti skaidri nosakot savainojumu vai dzīvību zaudējuma novēršanu.

b. Arodveselība un darba drošība

Visu darbinieku pienākums ir izvairīties no kaitējuma nodarīšanas cilvēkiem un apkārtējai videi, kā arī racionāli izmantot resursus. Procesiem, objektiem un darba materiāliem jāatbilst spēkā esošajām juridiskajām un iekšējām prasībām attiecībā uz arodveselību, kā arī veselības un vides aizsardzības un ugunsdrošības noteikumiem. Arodveselība, darba drošība un pienācīgi darba apstākļi ir svarīgs uzņēmuma politikas elements. Jāizvairās no veselīgai kaitīgu vielu lietošanas mūsu produktos un rūpnīcās.

c. Vides aizsardzība un ilgtspēja

Mēs ievērojam spēkā esošos vides aizsardzības noteikumus un mēģinām uzturēt ietekmi uz apkārtējo vidi pēc iespējas zemākā līmenī. Mēs arī cenšamies veikt savu uzņēmējdarbību ilgtspējīgā un videi draudzīgā veidā, kā arī atbildīgi izturēties pret dabas resursiem. Mēs arī izvairāmies no konflikta reģionos iegūtu izejvielu izmantošanas (konfliktu minerālvielas). Mēs tiecamies samazināt negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi līdz tehniski un organizatoriski neizbēgamajam minimumam. Mēs arī piešķiram būtisku svarīgumu tam, lai mūsu piegādātāji, apakšuzņēmēji un citas trešās personas, sadarbojoties ar mums, ievērotu ar apkārtējo vidi saistītos tiesību aktus.

 

7. Atbilstība kā vadības uzdevums, ziņošana par pārkāpumiem un uzraudzība

Šis Rīcības kodekss ir centrālā komponente starp tām LAPP vērtībām, saskaņā ar kurām mēs strādājam. Ir svarīgi, lai šīs vērtības tiktu vienoti ievērotas visā uzņēmumu grupā – par tā nodrošināšanu ir atbildīgs katrs darbinieks.

a. Atbilstība kā vadības uzdevums

Visiem LAPP Group vadītājiem ir jāpārliecinās, ka viņu atbildības jomā tiek ievērots šis Rīcības kodekss. Viņiem jānodrošina, ka viņu atbildības jomā nenotiek Rīcības kodeksa vai jebkādu tiesību aktu noteikumu pārkāpumi, kurus varēja novērst vai aizkavēt, veicot atbilstošu uzraudzību. Vadītājiem arī ir pienākums informēt darbiniekus par šo Rīcības kodeksu un tā saturu, kā arī iepazīstināt viņus ar to. Viņiem arī jāpārliecinās, ka tiesību aktu pārkāpumi netiek ignorēti un ka seko disciplinārās sankcijas neatkarīgi no darbinieka amata uzņēmuma hierarhijā. Šajā ziņā vadītājiem vienmēr jābūt paraugiem un jārīkojas saskaņā ar pieņemšanas, novērtēšanas un uzticības principiem.

b. Ziņošana par pārkāpumiem

Visiem darbiniekiem ir tiesības vērst sava vadītāja uzmanību uz atklātajiem apstākļiem, lai norādītu uz šī Rīcības kodeksa pārkāpumu. To var darīt arī anonīmi. Nepieciešamības gadījumā ziņojumi tiks pārbaudīti, kā arī veikti korektīvi pasākumi.

c. Uzraudzība

Visi LAPP Group uzņēmumi ir atbildīgi par to, lai to atbildības jomā tiktu ievēroti šajā Rīcības kodeksā ietvertie noteikumi, kā arī citu iekšējo noteikumu saturs. Iekšējā audita departamentam ir neierobežotas tiesības saņemt informāciju un veikt auditus, ja vien tiesību aktu noteikumi nenosaka pretējo. Veicot auditus, Iekšējā audita departaments pievērš uzmanību Rīcības kodeksa ievērošanai un pārbaudes kritērijos ietver savus noteikumus.